PRIVACYVERKLARING van Stichting Beter met diabetes2

Uw privacy is voor ons erg belangrijk. Daarom handelen wij volgens de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG) en gaan wij zorgvuldig om met de door u aan ons verstrekte gegevens.
Stichting Beter met diabetes2 is ‘verantwoordelijke’ voor de verwerking van uw
persoonsgegevens. Heeft u vragen, opmerkingen of een klacht betreffende ons privacybeleid
neemt u dan contact met ons op:
• E-mail info@betermetdiabetes.nl

Inleiding
De Stichting Beter met diabetes2 heeft tot doel informatie te geven over koolhydraat beperkt eten
bij diabetes type 2 en overgewicht. De stichting is opgericht in 2019 en geeft o.a. een
voorlichtingsbrochure uit. Deze is te koop via de website.
Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van verstrekte persoonlijke informatie
(hierna: Persoonsgegevens) door de Stichting beter met diabetes2 van kopers, donateurs,
giftgevers, vrijwilligers en relaties alsmede data verkregen door opgave van een e-mailadres voor
ontvangst van nieuwsbrieven en/of door gebruik van de website van Stichter Beter met diabetes2.

Wat gebeurt er met mijn gegevens?
Stichting Beter met diabetes2 vraagt om uw persoonsgegevens als u een relatie met ons
aangaat, bijvoorbeeld als koper van de brochure.
Stichting Beter met diabetes2 kan contactgegevens verzamelen die u zelf verstrekt, zoals telefoonnummer, e-mailadres, bankgegevens met betrekking tot transacties, donaties, aankopen of gegevens
die relevant zijn indien u met ons in contact treedt door het doen van een (eenmalige) gift.
Wij verwerken uw persoonsgegevens om u bestelde artikelen te sturen en/of om u op de hoogte te
houden van onze activiteiten teneinde ons bestand van afnemers en andere betrokkenen te
vergroten. Wij bekijken hoe onze website wordt bezocht door het bijhouden van openings- en
klikpercentages.

Welke persoonsgegevens verwerkt Stichting Beter met diabetes2?
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij kunnen verwerken:
• Voor- en achternaam en initialen
• Bedrijfsnaam of organisatie
• Geslacht
• Adresgegevens
• Telefoonnummer
• E-mailadres
• Bankrekeningnummer

We bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig
Wij bewaren uw gegevens zolang wij deze nodig hebben om u goed van dienst te kunnen zijn.
Gegevens die wij nodig hebben om te voldoen aan wettelijke vereisten zoals die van de
belastingwetgeving (7 jaar), bewaren wij zolang de wet dat voorschrijft.
We gebruiken uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven
Stichting Beter met diabetes2 verstrekt of verkoopt uw persoonsgegevens niet aan derden tenzij het
een wettelijke verplichting betreft.

Uw rechten: gegevens inzien, aanpassen of verwijderen, afmelden, klacht
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, of verwijdering van uw persoonsgegevens of verzoek tot
intrekking van uw toestemming of uw bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen
naar info@betermetdiabetes.nl
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, kunnen wij u een aantal vragen
stellen om dit vast te stellen. Mocht het niet mogelijk zijn om uw identiteit voldoende vast te stellen,
dan vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze
kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort),
paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We
reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.
Ook heeft u de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit
Persoonsgegevens.

Bescherming van uw gegevens
De Stichting Beter met diabetes2 neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt
passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en
ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd
zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons op.

Wijzigingen
Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Deze privacyverklaring is voor
het laatst bewerkt op 26 augustus 2020.